OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

2023-01-01

 

 

Jako LIDER LIKWIDACJI SZKÓD (LLS Sp. z o.o.)  z siedzibą w Papowie Toruńskim przy ul. Kopernika 1 jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych jako naszych Klientów. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z zawartą z Państwem umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej pragniemy Państwa poinformować na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej w treści dokumentu: „RODO”).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: LIDER LIKWIDACJI SZKÓD  (LLS Sp. z o.o.) z siedzibą w Papowie Toruńskim (87-148), przy ul. Kopernika 1.
 • Możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Waszych praw pisząc na adres biuro@lls.com.pl.
 • LIDER LIKWIDACJI SZKÓD  (LLS Sp. z o.o.) będzie przetwarzała Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzała ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 2. Zawarcia i należytego wykonania zawartej z Państwem umowy oraz czynnościach niezbędnych do jej realizacji;
 3. Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. Marketingu produktów i usług LIDER LIKWIDACJI SZKÓD  (LLS Sp. z o.o.) ;
 5. Dostarczania produktów i usług za pośrednictwem stron internetowych LIDER LIKWIDACJI SZKÓD  (LLS Sp. z o.o. ).
 • Podanie przez Państwa danych nie jest konieczne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
 • LIDER LIKWIDACJI SZKÓD  (LLS Sp. z o.o.) może przetwarzać następujące kategorie pozyskanych od Państwa danych osobowych w szczególności: dane osobowe (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail) dane identyfikacyjne (np. PESEL), dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności), dane kontraktowe.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów.
 • Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez LIDER LIKWIDACJI SZKÓD  (LLS Sp. z o.o.) pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
 • Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do innych państw trzecich i organizacji międzynarodowych ani użyte do profilowania.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych, obsługą księgową, organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym LIDER LIKWIDACJI SZKÓD  (LLS Sp. z o.o.). powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów oraz pozostałe podmioty, wobec których wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia.
 • Posiadacie Państwo prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Waszych danych, a także prawo do przeniesienia swoich danych.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez LIDER LIKWIDACJI SZKÓD  (LLS Sp. z o.o.) Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.